Mật Giáo Nhập Môn

 nguyên tác

Introduction to Tantra, a Vision of Totality

Lama Yeshe 

Wisdom Publication 1987

dịch giả Lục Thạch

Mc Lc

( * ) Lời Nói Ðầu
(
* ) Chương 1: Thanh Tịnh Căn Bản
( * ) Chương 2: Ái Dục Và Hạnh Phúc
(
* ) Chương 3 : Lạc Thú, Bất Mãn Và Thực Hiện Tâm Lý
(
* ) Chương 4 : Lật Ðổ Sự Ðộc Tài Của Sắc Tướng
( * ) Chương 5 : Thoát Khỏi Sự Bất Mãn
( * ) Chương 6 : Mở Rộng Tâm Hồn
( * ) Chương 7: Giải Trừ Nhừng Giới Hạn Tự Tạo
( * ) Chương 8: Sự Trong Sáng Nguyên Thủy Của Tâm
( * ) Chương 9: Cảm Hứng Và Vị Thầy
( * ) Chương 10: Pháp Tu Tập Mật Giáo Cao Nhất
( * ) Chương 11: Tự Biểu Lộ Như Một Vị Thần
( * ) Chương 12: Thành Tựu Tối Hậu - Lama Yeshe Qua Ðời Và Tái Sanh

( * ) Xem tiếp chương kế