Bát Quan Trai

*

Phúc Trung

I .- Dẫn : Hầu hết chúng ta ai cũng biết nghĩa hai chữ Hán Việt: Bát là tám, Quan là cửa, c̣n Chữ Trai hay Chay nguyên chữ Phạn là Posadha, có nghĩa là khi đă qua giờ Ngọ ( 12 giờ trưa ) th́ không ăn nữa. Bát quan trai cũng c̣n gọi là Bát trai giới, bát chi trai hay gọi tắc là Bát giới ( tám giới ), có nghĩa là tám cửa ngăn cản tội lỗi và không ăn quá Ngọ của người cư sĩ, tập tu trọn một ngày một đêm trong chùa. Đức Phật chế ra Bát Quan Trai để cho hàng cư sĩ tại gia thực hành hạnh xuất gia.

II .- Tám giới: Gồm có :

1.- Không giết hại.
2.- Không trộm cướp.
3.- Không tà dâm.
4.- Không nói sai sự thật.
5.- Không được uống rượu.
6.- Không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem nghe múa hát.
7.- Không được nằm ngồi giường cao, rộng đẹp đẽ.
8.-Không được ăn quá giờ Ngọ.

Về ư nghĩa tại sao Phật chế ra 5 giới trên xin đọc bài Năm giới, ba giới c̣n lại như sau :

6.- Không trang điểm, xức dầu thơm, múa hát và xem nghe múa hát : Chúng ta biết rằng những giác quan của chúng ta đều là những cửa dễ làm cho chúng ta sa đọa như tai thích nghe hát xướng, mắt ưa nh́n cảnh lạ đẹp, mũi ưa ngửi mùi thơm , do vậy cần phải sống giản dị, năm giác quan không bị lôi cuốn vào những điều mà chúng ưa thích, thân tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh.

7.- Không được nằm, ngồi giường cao, rộng đẹp đẽ : Xác thân của chúng ta luôn luôn ưa thích hưởng thụ, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích sống tiện nghi ... những thích thú nầy sẽ là sợi dây ràng buộc chúng ta vào ṿng luân hồi mà thôi, theo thuyết Trung ấm thân , lúc chúng ta gần chết mà c̣n ưa cái nọ, thích cái kia, chúng ta sẽ thác sinh vào nơi chốn mà kiếp sau dễ đạt được điều ưa thích đó, tức nhiên chúng ta không thể giải thoát, do vậy giới thứ bảy nầy tập cho chúng ta sống giản dị, dễ giải thoát ṿng luân hồi sinh tử.

8.- Không được ăn quá giờ Ngọ : Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn vào buổi trưa, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn buổi tối, chúng ta tu tập theo Phật, nên chúng ta ăn theo Phật vă lại ngạ quỷ v́ cổ họng nhỏ, không ăn được, chúng luôn luôn bị đói, chúng ta ăn vào buổi tối làm cho chúng thèm thuồng, v́ ḷng từ bi nên chúng ta tránh ăn vào buổi tối.

III .- Thọ Bát Quan Trai Giới : V́ là giới cho nên người cư sĩ thọ giới phải có Giới sư, vă lại Bát quan trai giới là tập cho người cư sĩ tu tập như tu sĩ, do vậy muốn thọ giới nầy, chúng ta phải đến chùa xin chư tăng truyền giới cho và chúng ta phải ở trong chùa, có như vậy công đức tu tập nầy mới tốt. Trừ trường hợp không có chùa, không có chư tăng, người cư sĩ có thể tự phát nguyện thọ giới, xả giới, thọ trai nếu được cũng phải theo Nghi thức thọ trai.

Nhiều người muốn cho việc Thọ Bát quan trai của ḿnh được thù thắng hơn, họ c̣n Tịnh Khẩu ( không nói ), trừ khi vào khóa lễ họ phải tụng Kinh mà thôi.

Thọ Bát Quan Trai là tu tập trong 24 giờ, cũng như tu sĩ đă xuất gia, mà xuất gia th́ có nghĩa là cắt ái ly gia, xuất phiền năo gia, xuất tam giới gia ( cắt đứt sự thương mến gia đ́nh, ra khỏi các sự phiền năo, ra khỏi cơi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ), cho nên trong khi Thọ Bát Quan Trai, chúng ta chỉ chuyên tâm tu tập, không bận bịu lo nghĩ việc gia đ́nh, công ăn việc làm, bán buôn và nhất là những chuyện chánh trị, thời sự mọi chuyện đó đều phải bỏ lại bên ngoài cổng chùa th́ tốt nhất, tu tập sẽ được thành tựu viên măn.

Trước khi Thọ Bát Quan Trai, chúng ta phải chuẩn bị cho được hoàn bị, xếp đặt công việc nhà mọi thứ xong xuôi trong thời gian 24 giờ chúng ta Thọ Bát, áo tràng, quần áo ngủ, Kinh để nghiên cứu, sổ tay để ghi chép, một xâu chuỗi tay hay chuỗi tràng, để lần chuỗi niệm Phật khi có lúc rảnh v́ chương tŕnh không thể đạt được khít khao, nhờ lần chuỗi niệm Phật sẽ tránh được sự xao lăng tu tập.

Ở chùa tổ chức Bát Quan Trai Giới thường có Nội Quy và Chương tŕnh tu học. Mẫu sau đây để chúng ta có thể dựa theo đó mà tự Thọ Giới.

Nội Quy

1.- Không ra ngoài phạm vi đại giới ( trong vườn chùa hoặc vườn nhà )
2.- Phải theo đúng chương tŕnh.
3.- Phải ǵn giữ cẩn thận oai nghi, cử chỉ.
4.- Không nên nghĩ đến việc nhà, việc thế gian.
5.- Không nên đem việc thế gian ra mà nói.
6.- Phải nhứt tâm niệm Phật.
7.- Phải áp dụng Lục ḥa trong đời sống tu học :

a) Thân ḥa đồng trú: Sống chung phải ḥa đồng, san sẻ với nhau.
b) Khẩu ḥa đồng vô trách : Không căi lẫy, trách cứ với nhau.
c) Ư ḥa đồng duyệt : Có ư kiến nên cùng nhau thảo luận.
d) Kiến ḥa đồng g
iải : Hiểu điều ǵ về tu học nên giảng giải cho nhau biết.
e) Lợi ḥa đ
ồng quân : Có được lộc ǵ nên chia đều với nhau.
g) Giới ḥa đồng tu : Nên nhắc nhở cùng nhau tinh tấn tu học.

                      *

          Chương Tŕnh

6 giờ 00 Lễ thọ giới
7 giờ 30 Điểm tâm
8 giờ 00 Tụng Kinh Phổ Hiền
10 giờ 00 Nghe Thuyết Pháp
12 giờ 00 Thọ Trai
12 giờ 30 Kinh hành niệm Phật
1 giờ 00 Chỉ tịnh ( Nghỉ )
2 giờ 00 Tụng Kinh Phổ Môn
3 giờ 30 Xem Kinh
6 giờ 00 Dùng nước ( sữa hoặc cháo )
7 giờ 00 Khóa Lễ Hồng Danh Sám Hối
9 giờ 00 Xem Kinh
11 giờ 00 Niệm Phật
11 giờ 30 Nghỉ
4 giờ 00 Vệ sinh cá nhân
4 giờ 30 Công phu khuya
5 giờ 30 Thiền
6 giờ 00 Lễ xả giới

              *

Qua chương tŕnh nầy, chúng ta có thể thay đổi phần Kinh tụng, chẳng hạn như thay v́ tụng Kinh Phổ Hiền chúng ta có thể tụng Kinh Kim Cang..., nội dung tu học gồm đủ : Thiền, Tịnh, Giáo, Mật.

III.- Lợi Ích Của Việc Thọ Bát Quan Trai: Nếu có một ḿnh, muốn tu rốt ráo nên chọn cách Nhập thất, trong trường hợp có nhiều người nên Thọ Bát Quan Trai, nhờ đó sách tấn cùng nhau tu học. Tuy nhiên, khi có nhiều người thường đưa đến việc sao lăng trong tu tập, lúc bàn chuyện kinh kệ dần dần bước sang chuyện đời, do đó tâm không chuyên chú vào việc tu học của ḿnh.

Muốn được thành tựu tốt đẹp, mọi người nhắc nhở nhau thúc liễm thân tâm từng giờ, từng phút chớ không phải là chỉ theo chương tŕnh c̣n những giờ phút trống lại đem chuyện thế gian ra trao đổi, cũng đừng tưởng nghĩ đến việc nhà, chỉ chuyên tâm vào việc tu học, th́ giờ rảnh rỗi th́ niệm Phật.

Nếu ǵn giữ đúng giới luật, dù thời gian chỉ có một ngày một đêm nhưng đạo quả tu hành đạt được rất lớn. Theo kinh Xuất giới công đức, Đức Phật có dạy :" Người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày, một đêm , có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Hạt như ư bảo châu tuy nhỏ, nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác " .

Để chúng ta có thể tự Thọ Bát Quan Trai hay tổ chức chung với nhiều người khác mà không có Giới sư, chúng tôi sao lục Nghi thức Thọ giới, Xả giới và Thọ trai rút từ trong Phật Học Phổ Thông của Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa, để theo đó mà tự thọ giới, c̣n Nghi thức thọ giới có Giới sư có in trong một quyển Nghi Thức Tụng Niệm, không thuộc phạm vi bài nầy, chúng tôi không trích lục ra đây.

IV.- Kết Luận : Người Phật tử thọ Năm giới, trong đời sống hằng ngày phải chung đụng với xă hội, khó mà ǵn giữ cho giới luật được nghiêm chỉnh, Phật dạy rằng sau khi Phật Nhật diệt, chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, nhờ có giữ giới Phật tử mới tu học tinh tấn được, có giữ Giới để tu học Tâm mới Định, nhờ tâm định mới phát sanh Huệ. Giới, Định, Huệ là một tiến tŕnh tu học.

Muốn tu cho rốt ráo tự ḿnh nên Nhập thất hoặc cùng với nhiều người Thọ Bát Quan Trai công đức tu hành thành tựu rất lớn.

Trở về Mục Lục Phật pháp