Sách Phát Hành

Tác giả: Thượng Tọa Thích Trí Siêu

*

Đại Thủ Ấn                12.00 Mỹ kim
Ư T́nh Thân              12.00 Mỹ kim
Bố Thí Ba La Mật        8.00 Mỹ kim
Đạo Ǵ                      10.00 Mỹ kim
Góp Nhặt                   10.00 Mỹ kim
Bồ Tát Hạnh               10.00 Mỹ kim
Thiền Tứ Niệm Xứ        6.00 Mỹ kim
Vô Ngă                         8.00 Mỹ kim
Xin Cứu Độ Mẹ Đất      6.00 Mỹ kim
Tâm Và Ta                  12.00 Mỹ kim

* Những sách này phát hành dưới danh nghĩa Nguyệt San Phật Học nhưng hoàn toàn độc lập về tài chánh cũng như tổ chức.

* Giá tiền ghi trên chưa tính cước phí gửi Bưu Điện.

* Quư vị muốn liên lạc mua sách: Thư, Money Order hay Check xin ghi:

Mai Phạm
P.O. Box 221483
Louisville, KY. 40252-1483

Email: nsphathoc@gmail.com

Trở về Trang Chính